Hoch TOPICS

+

chay' raD chIm trash mac

je mac user puS Qagh vay' be 'e' not chIm application trash wa' Sam desktop je 'oH pong qaStaHvIS DochHa'meH nIvbogh laH qab ghot. je yIjunmoH 'e' 'e' yItaD pat pagh qaS Qagh unexpected lo'lu'DI' taHtaHvIS trash DuH je beQDaq quv, vIchID vaj SIQpu'bogh ghot. je yIjunmoH 'e' user je beQDaq quv, vIchID vaj chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' DanoHmeH raD chIm DuH chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' nIvbogh Suq user 'ej je beQDaq quv, vIchID Suq Sep SoH'a' ghot'e' 'ej laH Qu' 'oH je latlh DuH 'oH pong je raD chIm trash 'e' QaH 'ej Hach tutorial vay' be 'e' nIvbogh je, Sep wej neH Suq SoH'a' ghot'e' 'ach HoHqang Qu' 'emvo' pagh poH qabDaj je Suq user. je yIjunmoH 'e' extreme SaH je beQDaq quv, vIchID moj je Dapabchugh user Hoch pagh recovered trash 'e' chIm forcedly ghaH potlhmeyDaq methods application 'ej neH vay' be 'e' luta' nIvbogh je beQDaq quv, vIchID user laH QaH box methods.

toH chIm trash raD rut

vaj user relate mechanics 'e' applied je beQDaq quv, vIchID 'ej wa' nIvbogh Suq user chaw' QIj pa' naQ 'oH chenchu'wI''e' Sep SoH'a' 'emvo' pagh poH qabDaj. je yIjunmoH 'e' muHIvtaHbogh technical glitch wej Qap potlhmeyDaq method trash chIm pa' DochHa'meH nIvbogh 'ej rap meq user poQlu' vay' be 'e' applied method potlhmeyDaq QI'yaH vay' be 'e' ghot'e' nIvbogh Suq user 'emvo' pagh poH qabDaj. je yIjunmoH 'e' taD pat 'ej 'op unexpected Qagh in relation to potlhmeyDaq method trash chIm vay' 'e' je Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay' trash luH user raD chIm. 'op tech jen mIw vaj tlha' user je beQDaq quv, vIchID vay' betleHvam lo'lu' vaj 'ut je 'oH Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' 'ej je Suq ghot'e' nIvbogh je beQDaq quv, vIchID je involves raD chIm trash. mInDaj 'ay' tutorial je chenmoH be nIvbogh feature demonstration Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay' Suq user.

chay' Qu' much

Hoch mentioned 'oH ngejtaH je toH 'e' laH neH pab nIvbogh je, Sep mIw pagh QaQ helping ghop 'ej Hach tutorial vay' be 'e' trash mac Hutlh vay' mIm, wanI'vammo' tlha' 'ej qay' Suq botlhDaq mIw raD chIm user. je yIjunmoH 'e' je lutlhej mIw 'e' mentioned naDev pong quv, vIchID chenmoH be 'e' nIvbogh Suq user jIHMej Sep SoH'a' mIw 'oH 'oHbe' mIS qabDaj 'ej screenshots. vabDot novice user ghaH laH lo' 'ej mIw apply pong neH legh screenshots 'e' embedded user vay' Doch legh ngeD je qay' tlhab:

1. terminal application launched je lo' law' folder bopummeH jIHMej laH nej application Hergh QaH:

How to force empty the trash on your mac

2. wa'logh application mInDu'lIj user vaj chenmoH be 'e' ghItlh ra' 'aghta' below. ease user ghItlh vaj sudo rm-rf ~ ghap. trash ghap * 'ut je 'oH Suq.

How to force empty the trash on your mac

3. wa'logh ruch 'oH yIjunmoH 'e' 'e' chIm trash folder 'e' onto desktop Sam Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' mIw je toH qabna'Daj je beQDaq quv, vIchID laH legh user:

How to force empty the trash on your mac

'IjmeH raD chIm chay' accidently vaj vay' Data'nISbogh

DeSDu' Qagh 'oH qab user je beQDaq quv, vIchID ghotvam'e' poH je chenmoH be 'e' Qu' nIvbogh pat phone vay' be 'e' DanoHmeH Wondershare Data Recovery for Mac chenmoH be 'e' DanoHmeH nIvbogh je, Sep SoH'a' tools HoHqang Doch Qu' 'emvo' minimum poH Suq qeS 'oH je. mojpu' Sep SoH'a' tool baS chenmoH betleHvam lo'lu' vaj Qap vaq lo'be qay' vay' Suq 'ej 'emvo' minimum qIt poH tools 'e' embedded 'emvo' ghun be 'e' De' recovery mIw moj ngeD law' laH je quv, vIchID 'oH je neHqu' nontraditional method user:

Download mac version Download win version

1. vo' url http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html user vaj nupumtaH be 'e' downloaded ghun

How to force empty the trash on your mac

2. luj teywI' recovery DuH vaj wIv vay' be 'e' nIvbogh Suq user chenchu'wI''e' Sep SoH'a' Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay'. qaStaHvIS mIw vay' betleHvam lo'lu' 'e' wIv yItungHa', qaH QaQ nuqDaq qaS De' loss 'ej je Hotlh pat je nIS user:

How to force empty the trash on your mac

3. wa'logh qa''a''e' ghun je recover De' laH recovered wa' vay' pol 'e' 'ej user vaj be 'e' trashed latlh:

How to force empty the trash on your mac


Download mac version Download win version

yor