Hoch TOPICS

+

chay' delete teywI' ipad recover laH-ipad trash

noy ngoD 'e' ipad wa' nuv gadgets 'ej QuQ choHwI'maj Hoch rIn qo' pong 'uy' users 'ej vaj 'oH je advent ngoD 'e' teywI' documents potlh latlh personal 'ej deletion routine jan lughoS 'ej 'oH meq rap je yIjunmoH 'e' reH nej nuvpu' QaQ application 'e' wej neH chenmoH betleHvam lo'lu' vaj retrieved luj De' 'ach 'oH je chenmoH be 'e' De' je pol QaD 'ej taHtaHvIS 'ej qaStaHvIS rep nIS 'oH retrieved. je yIjunmoH 'e' vay' user yIghov 'op ngoD wIbuStaHvIS De' deletion ghItlh tutorial. ngoD notorious DochHommey 'ej mInDaj bID tutorial je chenmoH be 'e' highlighted Sov quv, vIchID wanI'vammo' tlha' neH neHqu' qIt DochHa'meH. 'op users ngoD chaq astonish vaj rap meq je qeS 'oH vay' be 'e' products chup ghun 'ej not, petaQ lo' pong novice users Hutlh po' QaH.

tu'lu' ipad app laH vay' trash?

vIjatlh 'oH potlh 'e' application De' restoration chaq ipad pagh vIq qaSlaH wa' application vaj tu'lu' chenmoH be 'e' applied nIvbogh je, Sep SoH'a' functionalities wIbuStaHvIS De' loss je rap meq je yIjunmoH 'e' Do'Ha' reH Hach pagh application vay' be 'e' nIvbogh Suq user qarbej je ghot'e' Sep SoH'a' je beQDaq quv, vIchID. reH lIH pagh idevice je vIvoqHa' qabwIj application vaj qach neH features chenmoH betleHvam lo'lu' vaj not retrieved De' 'ej 'oH je due ngoD 'e' user vaj chenmoH be 'e' DanoHmeH nIvbogh je, Sep SoH'a' chavmoH De' retrieve qaStaHvIS DochHa'meH nIvbogh chenpu'. je yIjunmoH 'e' user vaj je chenmoH be 'e' ghun application vaj Hab 'ej in line with users requirements. roD neH factors San betleHvam lo'lu' vaj nIvbogh Suq user 'ej Huch law' qay' Sep SoH'a' ghot'e' Hutlh.

vay' Data'nISbogh vaj deleted vay' potlh nuq?

law' mIw lulIngmeH nIvbogh je, Sep SoH'a' applied cham vay' betleHvam lo'lu' vaj ghot'e' nIvbogh Suq user 'ej 'oH je yIjunmoH 'e' user vaj je chenmoH be 'e' DanoHmeH dr. fone Wondershare chenmoH be 'e' retrieved vo' ipad De' vaj luta' vay' accidently 'e' tu'lu'. qach Wondershare dr. fone pa' Sep SoH'a' features baS pup recovery tool DavoqmoHDI' 'ej user moj je be 'e' lo' features nIvbogh qaStaHvIS nIvbogh mIw. yIjunmoH 'e' developers ghun chenmoH betleHvam lo'lu' vaj launched updates awesome tech 'ay' Hutlh vay' mIm 'ej user toH yIghov ngoD je toH ghun usage figures 'ej. product along with latlhpu' 'ej rap meq qeS 'oH Hoch user Suq 'oH Hutlh vay' mIm chenchoH laH tIv features pa' DochHa'meH nIvbogh je features qutluch patlh Sovmo' Wondershare website.

recover delete teywI' ipad Wondershare dr. Phone QaH

Wondershare dr. Phone lo' yIjatlhQo' nap 'ej je embedded mIw mentioned naDev ghaH vay' be 'e' not Suq user vaj ngaSbe'bej wanI'vammo' tlha' wIbuStaHvIS ghun chel features lo' 'ej screenshots. je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' applied naDev mIw ngejtaH jom vay' chu' application ipad 'ej Hoch due ngoD 'e' in case of vay' chu' application installation overwritten De' ngo' tangqa' targh 'ej meq rap 'oH recoverable. vIq yap'a' loss webqu'meH nov vISIQbogh vay' misadventure webqu'meH nov qeS 'oH vay' be 'e' lo' nIvbogh chenchu'wI''e' Sep SoH'a' ghun as per Dev 'e' QIj 'ach ghaytan je:

1. url http://www.wondershare.com/drfone-iphone-data-recovery.html utilized 'ej 'eb chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' downloaded, jom 'ej qet wa'logh mInDu'lIj application:

Download win version Download mac version

iPad trash can - How to recover deleted files on iPad

2. Start Hotlh vaj utilized Qu'vatlh chenmoH betleHvam lo'lu' vaj je naQ jan Hotlh je qem Da'elDI' nIvbogh ghot'e' in relation to De' recovery val ghun:

iPad trash can - How to recover deleted files on iPad

3. technical De' vIHtaHbogh teywI' vaj jIH vaj neH user:

iPad trash can - How to recover deleted files on iPad

4. location DoS vaj per vay' be 'e' yemwI' recover De' as per nIS je poQ user 'ej DeSDu' HoHqang location je toH:

iPad trash can - How to recover deleted files on iPad

deleted chay' De' loss case teywI' potlh ipad webqu'meH nov?

below mentioned 'op tips 'e' vaj pab je beQDaq quv, vIchID vay' be 'e' nIvbogh Suq user je Sep SoH'a' ghot'e' in case of De' deletion:

1. vaj jom pagh chu' application Hoch De' tlhoch, reH Qu' naQ qay' luH De' ngo' recovery overwrite 'oH.

2. nIvbogh recovery ghun 'e' lupoQ qaStaHvIS malja''e' vay' be 'e' retrieved De' Hutlh vay' loss 'ej rap meq je yIjunmoH 'e' user vaj je chenmoH be 'e' lo' ghun manuals ghItlh instructions in line with vaj lo' user.

Download win version Download mac version

yor