Hoch TOPICS

+

nIvbogh Dev 'oH 'ej chay' SoH QaH 'oH trash

wa'SanID Sarbogh wej vay' be 'e' chIm mac idevice pagh trash Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay' user chaw' wa'maH tu'lu'. je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' lo' nIvbogh je, Sep SoH'a' application je beQDaq quv, vIchID chaw' user vay' betleHvam lo'lu' vaj wej Dan pat Sup 'ej je Suq ghot'e' nIvbogh Hoch qaSchugh vum application bopummeH vay' je. je yIjunmoH 'e' Trash wa' qabwIj application San betleHvam lo'lu' vaj nIvbogh Suq user 'ej 'oH trash as for law' users Sep SoH'a' functionalities wIbuStaHvIS chIm wanI'vammo' tlha' San be 'e' wa' user Suq vaj Seng yIjatlhQo' pIj. je yIjunmoH 'e' user je beQDaq quv, vIchID moj je chenmoH be 'e' je applied nIvbogh applications je techniques vay' be 'e' trash ghoS 'emvo' ghobe' poH qabDaj. user tISchoHlaHbe'bogh insight vIHtaHbogh topic Suq je chenmoH be 'e' lo' application qaStaHvIS DochHa'meH nIvbogh lulIngmeH 'e' Sep SoH'a' ghot'e' Suq user je beQDaq quv, vIchID je chaw' mInDaj 'ay' tutorial. je yIjunmoH 'e' nIvbogh application mIw DuH neH vaj tlha' nIvbogh techniques qaStaHvIS tutorial mentioned.

The best guide to trash it and how it would help you

bopummeH baS ghu' vaj ngat trash

pa' law' mo' stun application tIv 'ej rap meq yIjunmoH neH applied 'e' user vaj chenmoH be 'e' 'oHbe' techniques 'e' mentioned naDev qaStaHvIS DochHa'meH nIvbogh 'ach moj je poj chaH vay' betleHvam lo'lu' vaj applied wa' nIvbogh je outcome yong user DochHa'meH stellar. je nIvbogh Ha' Hutlh vay' mIm Suq user chaw' 'ej be 'e' ghu' je poj user 'oH bopummeH jIHMej Qot pc mac pagh vaj 'e' laH applied taS jIHbe'mo'. vay' be nIvbogh installation chavmoH Suq user je beQDaq quv, vIchID qeS 'oH vay' be 'e' HaD tlha' mo' relate descriptions 'ej thoroughly:

The best guide to trash it and how it would help you

1. wanI'vammo' tlha' qaStaHvIS manual trashing

'elbogh meq muHIvtaHbogh bogh trash qen ngat 'oH 'ej je yIjunmoH 'e' je beQDaq quv, vIchID vo' vImughta' taD joq wej Qap qabDaj manual trashing wa'. trash vaj jom 'oH je vay' be 'e' nIvbogh Hutlh wanI'vammo' tlha' Seng 'ej vay' Suq user rescuer.

2. So'meH items deleted je yIteb

qaSchugh wanI'vam case vaj pat crash je chenmoH be 'e' lo' nIvbogh je, Sep SoH'a' chavmoH Hutlh vay' 'ej qay' wanI'vammo' tlha' je luH 'oH. vaj deleted So'meH trash items yIteb vaj wanI'vammo' tlha' laH overcome trash lo' jIHMej je luH 'oH 'oH application

chay' trash lo' 'oH

mIw related application 'e' real nap 'ej involved wej yIteb mI' mIw je beQDaq quv, vIchID. je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' je legh screenshots 'e' embedded 'emvo' mIw ponglIj be 'e' DuHIvDI' nIvbogh je, Sep SoH'a' chavmoH Hutlh qay' vay' users. mIw je nap implement 'ej je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' not skipped mIw vay' mIw neH qarbej 'e' tIv nIvbogh je, Sep SoH'a' ghot'e' Hutlh vay' mIm. vaj po' qeS vaj Suq user vaj mIw law' Qatlh je qeS 'oH:

1. wIQaw'laH mac settings privacy bopummeH Hung Privacy 'ej > Sa' > apps downloaded vo' chaw' > Anywhere vay' be 'e' downloaded application:

The best guide to trash it and how it would help you

2. vo' url http://www.nonamescriptware.com/installation-and-usage/ user vaj nupumtaH betleHvam lo'lu' 'e' downloaded, jom 'ej launched application

Download mac version Download win version

The best guide to trash it and how it would help you

3. application vaj qet qaStaHvIS 32 bit mode 'ej 'oH chenmoH betleHvam lo'lu' vaj jon trash items narghtaHvIS 'oH 'ej vaj 'oH je be 'e' jaH chaH mIw totally Hutlh vay' qay'. trash icon je tlhe' SuD:

The best guide to trash it and how it would help you

yInmey 'oH trash

law' applications choHwI'maj laH je yInmey 'oH trash 'ej vaj je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' applied nIvbogh je, Sep SoH'a' ghot'e' je beQDaq quv, vIchID. qaStaHvIS tutorial 'ach nIvbogh applications choHwI'maj laH in place of Trash mentioned 'oH je mentioning je chenmoH be 'e' je nganvaD vIHtaHbogh application description. 3 rav common apps je follows:

1. trash burner

je applications baS chenmoH betleHvam lo'lu' vaj nIvbogh trash mac ghot'e' chIm Suq user 'ej 'oH je be 'e' wanI'vammo' tlha' ghaH trash 'e' piling woDDI' Hoch poH not qab user wa'. mIw application fairy nap lo' 'ej laH Hergh tu' 'ej bebvo'.

The best guide to trash it and how it would help you

2. bin 'oH

latlh cool application San be 'e' trash chIm 'oHbe' tIn Ha' qabDaj. 'oH je chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' vIHtaHbogh delete teywI' Hutlh vay' mIm De' Suq 'ej Qap vaq lo'be qay' vay' Suq user.

The best guide to trash it and how it would help you

3. val trash

yIjunmoH 'e' application rated pong users jen law' nIvbogh parmaqqay Hoch nuv trash Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' resolved wanI'vammo' tlha' chIm Suq DayaHmoH wa'. nagh applications latlh cha' usage fairly nap.

The best guide to trash it and how it would help you

yor