Hoch TOPICS

+

3 mIw mp4 Quj Qorwagh media DawI'pu'

wanI'vammo', tlha' 'e' laH applied users qab in relation to mp4 teywI' 'ej rap meq potlh 'e' interrelated Hoch je Hoch wanI'vammo' tlha' neH wo' 'e' ghaH latlh je yIDoH Ha' tlhoS rap taS Sovlu'chugh qaStaHvIS HochHom cases wa'SanID wa'maH tu'lu'. vay' betleHvam lo'lu' 'e' wej neH pacified user wanI'vammo' tlha' neH mp4 teywI' media DawI'pu' chu' qaD 'ach wanI'vammo' tlha' je resolve vay' be vaj tu'lu' poH veb vaj tutorial lo' 'ej resolved wanI'vammo' tlha' Suq vutmeH user ghItlh tutorial.

'ay' 1: .mp4 videos wej Quj windows media Player correctly

tu'lu' wanI'vammo' tlha' 'e' laH Dev qay' mI'. pa'vo' hardware software vabDot 'oHbe' Vas ghun minor porghDaj moH pablu'DI' wanI'vammo' tlha' user chenmoH 'oH je beQDaq quv, vIchID. vaj 'ut vay' betleHvam lo'lu' vaj poj 'oQqar bISot 'ej buSmoH'a' wanI'vammo' tlha' je tugh vIjatlhchugh. rav qab wanI'vammo' tlha' je beQDaq quv, vIchID ngoD 'e' wej jom codec packs pagh wej updated wa' jom default 'ej wanI'vammo' tlha' user chenmoH 'ej ngoq outlandish plug-ins. qay' not let ngu' as in QeD qaSHa' wake 'ej cham ngeD chenmoH be 'e' resolved qay' DI' tlhap poQ action je beQDaq quv, vIchID. tutorial je chenmoH be 'e' reverts user tlhoy cha'DIch poH, quv, vIchID je Suq tI' qay' DI' laD tutorial. chaH Dapon 'e' yI bom 'eb 'ej So'meH wanI'vammo' tlha' neH quv, vIchID 'e' Dev mp4 malfunctioning je follows:


 1. mp4 wej chu' qabDaj
 2. wanI'vammo' tlha' audio qab users
 3. wanI'vammo' tlha' video ghap ghogh synchronization
 4. Hoch wovbe'


in order to chenmoH be 'e' resolved qay' potlh yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' resolved wanI'vammo' tlha' pong fixtures 'e' QIj qaStaHvIS tutorial vaj 'e' chav ngoQ'a''e' qay' resolution pa' naQ.

Qo'noS version Qorwagh media DawI'pu' wej teywI' ngaq:
tlha' lom nolwI'pu' qaStaHvIS quv, vIchID vaj pol qaStaHvIS yab tetlh:

 • windows media Player 10.0 ghap 14 feb 2008
 • windows media Player 9.0 ghap 18 jul 2008
 • windows media Player 8.0 ghap 14 feb 2008
 • windows media Player 7.0 ghap 14 feb 2008

'ay' 2: bIDameH mp4 videos Wondershare yIlo'

Wondershare nIvbogh je Sep SoH'a' convertor choHwI'maj laH vay' be wanI'vammo' tlha' mp4 format teywI' chu' resolve 'ej ghot'e' nIvbogh Suq je beQDaq quv, vIchID user. in order to chenmoH be 'e' wanI'vammo' tlha' resolve ngaQHa'moHwI'mey features ghun relate mIw 'oH QIj qaStaHvIS 'ay' 'ej moj je vISov user.

Video Converter Ultimate

Download Win Version Download Mac Version

Hoch follows features ngaQHa'moHwI'mey:

 1. ghun nIvbogh vay' be 'e' bIDameH vay' format latlh poH 30 Saghmo' je rap meq je yIjunmoH 'e' bIDameH format laH seamlessly tIv user across multiple jan relate platforms 'e' ngaq je beQDaq quv, vIchID je.
 2. user vutmeH be 'e' bIDameH format vo' 2d 3d Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' 'ej rap meq 'oH je chenmoH be 'e' bIDameH video Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' je beQDaq quv, vIchID. immense SIQpu'bogh je beQDaq quv, vIchID vay' 'e' user nIvbogh SIQpu'bogh bIDameH videos Suq chaw'.
 3. 150 + formats 'e' laH bIDameH user latlh format vo' wa' Qutlh 'ej laH tlhoS vay' format tIv pong bIDameH qej jIHMej Qutlh software. onetime payment software vay' 'e' user nIvbogh je, Sep SoH'a' ghot'e' Suq je beQDaq quv, vIchID chaw'.

mIw vaj pab je beQDaq quv, vIchID Hoch follows 'ej rap meq SoHvaD potlh ghot'e' yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH be 'e' pab Hoch je Hoch mIw Hutlh vay' skipping Sep SoH'a' Suq Hutlh vay' wanI'vammo' tlha':

1. url chenmoH be 'e' nIS user downloaded, jom je qet mIw tagh ghun .exe:

Video Converter Ultimate

2. chel teywI' button HoHqang video chel Hergh vaj vaj click user:

Video Converter Ultimate

Video Converter Ultimate

3. output format as per nIS je poQ vaj wIv 'ej vaj DavoqmoHDI' be 'e' format compatible wmp HIjmeH lurgh lugh 'ej 'Itlh mIw vISangchu'Qo'chugh:

Video Converter Ultimate

4. neH Qav pa' naQ mIw 'er'In je ghItlh mIw user vaj chenmoH betleHvam lo'lu' vaj pressed bIDameH button 'ej teywI' bIDameH 'ej Suq user. 4 mIw mIw rhe subject wanI'vammo' tlha' overcome easiet wayto:

Video Converter Ultimate

5. laH vaj chu' teywI' Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay':

Video Converter Ultimate

 

'ay' 3: jom mp4 codecs vo' microsoft.com

cha'DIch ghotvam'e' 'ej relatively tech savvy mIw vaj pab je beQDaq quv, vIchID vay' be ghot'e' nIvbogh Suq user. je yIjunmoH 'e' naQmoH wanI'mey De' vIHtaHbogh installation lupoQ url https://support.microsoft.com/en-us/kb/316992 DeSDu' whereas codecs download qeS 'oH url https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=507 paste during vay' be 'e' jatlhqa' tlhap lurgh lugh mIw. Hoch follows mIw naQmoH wanI'mey:

1. mp4 teywI' Qagh nob 'e' QujmeH media DawI'pu' lo' chenchoH nargh tlha' Qagh:

Video Converter Ultimate

2. je yIjunmoH 'e' 'ej bebvo' QaH button wo' 'e' pressed ruch vISangchu'Qo'chugh je beQDaq quv, vIchID je chenmoH be 'e' 'Itlh mIw:

Video Converter Ultimate

3.wmplugins.com ink ghaH vaj toblu':

Video Converter Ultimate

4. 'emvo' search tach law' mentioned ngejtaH je toH pasted ghot'e' Suq i.e. url https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=507 link:

Video Converter Ultimate

5. download button pressed vaj prompts toblu' vay' betleHvam lo'lu' vaj jom codec 'ej vaj restarted DawI'pu' vay' betleHvam lo'lu' vaj pa' naQ qabna'Daj mIw je chu' teywI' Hutlh vay' wanI'vammo' tlha':

Video Converter Ultimate

'ay' 4: Comparison raS

pong Metrics 'ej
ngeD yIlo'
Qutlh format
Qapbej
Wondershare video Convertor Ultimate HIja' Hoch formats HIja' reH
microsoft codec installation Qo' mp4 neH rut

Wondershare video Convertor Ultimate ghun 'e' chup pong raSDaq 'e' mentioned wovbe' 'ej muHIvtaHbogh tlha' meq:

Qutlh formats

pa'vo' Android ios 'ej m2ts mkv wa'DIch rIn 150 + formats vay' be not mej user ghaH neH despair DeghwI' ngaq Wondershare Video Convertor Ultimate. rap meq 'e' integrated 'e' laH DaHar'a' user format qar tlhoS vay' nIvbogh ghot'e' DuHIvDI' ghun.

Qapbej?

nIvbogh ghun vay' be 'e' working pup 'ej latlh in line with users requirements. je ghun jIHMej chenmoH be 'e' Sep 'ej nIvbogh Suq user wa'

Download Win Version Download Mac Version

vote: windows media Player lon SoH?

yor