Hoch TOPICS

+

4 tips vIHtaHbogh windows media Player subtitles


'oH potlh 'op users captions subtitles 'ej DanoHmeH chenmoH betleHvam lo'lu' vaj neH yajbe' video 'e' legh 'ach je tIv 'oH neH DochHa'meH nIvbogh. in order to chenmoH be 'e' windows media Soq je beQDaq quv, vIchID neHqu' qIt ghot'e' embed functionality laH DanoHmeH chenmoH be ghot'e' Sep SoH'a' 'ej je nIvbogh wIbuStaHvIS external .srt extension teywI' chel DawI'pu' Suq user jIHMej je ghaj Player. tutorial Hoch umqu' ghot je mIw relate methods je beQDaq quv, vIchID.

Video Converter Ultimate

'ay' 1: chay' Damoj ghap DoH subtitles

relate method not neH ngeD 'ej nap 'ach 'oH je chenmoH be 'e' Qap Qu' 'emvo' pagh poH qabDaj Suq user. rap meq 'e' method 'e' QIj naDev wej neH ngeD 'ej straightforward 'ach 'oH je chenmoH be 'e' ghot'e' nIvbogh Suq user 'emvo' minimum poH qIt. vaj qeS 'oH vay' betleHvam lo'lu' vaj pab mIw Dan naDev qaStaHvIS tlham rap 'ej vIvoqHa' jatlh vay' be 'e' chav ghot'e' nIvbogh qaStaHvIS DochHa'meH nIvbogh vaj not skip user.

Video Converter Ultimate

je qeS 'oH vay' be 'e' method je Dajlaw' user across multiple jan lulIngmeH 'e' ghot'e' in line with user requirement 'ej yIchav 'ach nIvbogh qIt je beQDaq quv, vIchID. je qeS 'oH vay' be 'e' rap method moj je lo' user vay' be 'e' tlhe' subtitles ghotvam rap 'ej rap path nom beQDaq quv, vIchID vay' be 'e' luta' 'ut je 'oH toblu' user chaw' toH je cha' tlhIH methods. tlha' lom nolwI'pu' mIw pong mIw DevwI' San vaj be 'e' not pum user vaj Seng wIbuStaHvIS subtitles tlhe' pagh DoH. mInDaj 'ay' tutorial chenmoH be vIHtaHbogh subtitles chel je toH vay' be 'e' Suq ghot'e' nIvbogh je beQDaq quv, vIchID Hoch toH videos De' Suq user.

1. user vaj nupumtaH be 'e' poS be'nI''a'wI', Datu' jIH windows media Player mIw tagh

Video Converter Ultimate

2. qaStaHvIS cha'DIch strep user vaj chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' dragged cursor yor 'ej vegh click lugh vI'ang HIDjolev vo' nuqDaq wIv HoHqang DuH Hoch neH mIllogh below cha':

Video Converter Ultimate

3. rap path je method user vaj chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' tlhe' subtitles je vaj pa' naQ mIw je concludes 'ej 'e' mIw wej neH nap 'ach 'oH laH legh lo' ngeD je tlha' 'ej vegh tutorial ngeD tu'lu' mIw laH much layman ease yonba' je :

Video Converter Ultimate

'ay' 2: chay' Subtitles chel qaStaHvIS windows media Player

relate mIw jatlhqa' nap 'ej ngeD vay' 'ej meq rap je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH betleHvam lo'lu' vaj tlha' mIw mentioned neH DevwI' below 'e' 'ej je chel SachchoHghach'a' in case of original mIw wej Qap vay' be 'e' 'ang Hoch methods Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' je nIvbogh je Sep SoH'a' ghot'e' yong user quv, vIchID. je yIjunmoH 'e' HochHom users tech jen je unaware method 'e' Dan naDev ad vaj Hoch users 'Iv subtitles chel video Quj Qorwagh media DawI'pu' neH 'e' neH boon.

wondershare video converter ultimate

1. vay' be 'e' Such url http://www.free-codecs.com/htm2php.php?f=directvobsub_download vay' betleHvam lo'lu' vaj downloaded 'ej jom Direct vob Sub nIS user. enabled wa'logh naQ downloading:

Video Converter Ultimate

2. DaH user nap nIS vay' be 'e' pol subtitle teywI' teywI' original video 'ej pa' rap folder bopummeH pong rap. ghob'e' qabna'Daj subtitle teywI' pong je .srt extension:

Video Converter Ultimate

3. wa'logh chu' video muHIvtaHbogh installation vaj lI'bej tob subtitles bIngvo' movie video 'e' chu' pagh. depicted vaj reH Suq vaj wanI'vammo' tlha' Seng vaj renamed teywI' Hoch je user neH screenshot below. wanI'vammo' tlha' vaj je beQDaq quv, vIchID qab resolve 'ej mIw je concludes wanI'vam.

Video Converter Ultimate

'ay' 3: cha' captions pagh windows media Player qutluch patlh Sovmo' DevwI' subtitles

Qu' pagh quv je qutluch patlh Sovmo' 'ej laH qeng Hutlh vay' wanI'vammo' tlha' qay' user reH vutmeH be 'e' browsed qutluch patlh Sovmo' Dev 'e' legh url http://windows.microsoft.com/en-us/windows/show-captions-subtitles-media-player#1tc=windows-7 Sam 'ej 'ut je 'oH raghpu'bogh mention mIwvam'e' captions subtitles pagh cha' Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay'. je yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' neH 'ach laH je applied mIw Qorwagh vista Qorwagh 8 DaH nobvam Hoch versions 'ej applies 7 Qorwagh relate mIw mentioned 'e' 'ej meq rap laH je deemed qutluch patlh Sovmo' Dev je versatile wa' vay' be 'e' DuHIvDI' nIvbogh je beQDaq quv, vIchID Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay' :

Video Converter Ultimate

'ay' 4: windows media Qo' tlhe' Player DoH subtitles??

"subtitles tlhe' pa' wmp win7 vIghaj 'ej nIH clicked je tlhe' DoH subtitles wIv jIH 'ach Qo' tlhe' chaH. 'oH 'e' vInID neH vlc 'ej Qapbej maj HurDaq subs. qatlh qaS ghu'vam vay' Sov? "

taS

user vay' subject wanI'vammo' tlha' chaq rotlh wa' 'ej rap meq je rut mogh subtitles Suq HeghDI' wej nIS chaH qabDaj. in order to chenmoH be 'e' wanI'vammo' tlha' resolve tlha' lom nolwI'pu' resolution 'e' laH applied vay' be 'e' luta' 'ut je 'oH Hutlh wanI'vammo' tlha' qay' 'ej vay'.

  1. rInpa' Qu' tach related video subtitles notification tu'lu'. vaj nIH clicked 'oH chenchoH Qotlh 'oH wanI'vammo' tlha' resolving
  2. user vaj chenmoH be 'e' subtitles 'oHbe' hardcoded. laH legh pong dvd teywI' 'e' copied je beQDaq quv, vIchID poSmoH. yIjunmoH 'e' user vaj chenmoH betleHvam lo'lu' 'e' wej yIchu' Vas movie Hutlh teywI' subtitle vay' 'ej vaj ghotvam'e' case vaj hardcoded 'ej pagh teqlu'pu' qabDaj subtitles.
yor